Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen „VOP“)

1      Vymezení pojmů

Pokud není v těchto VOP uvedeno jinak, mají pojmy zde používané následující význam:

Nemovitost – byt, dům, pozemek, družstevní podíl

Realitní činnost – nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jakož i zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu

Realitní makléř – je fyzická osoba podnikající na základě Smlouvy o spolupráci s První vzájemná společnost, s.r.o., vždy na vlastní zodpovědnost a vlastním jménem s povinností dodržovat koncepci, logo manuál a Etický kodex a další v souvislosti s výše uvedenou smlouvou.

Klient – jakákoli fyzická či právnická osoba, které První vzájemná společnost, s.r.o., poskytuje služby na základě smluvního vztahu.

Smlouva – písemná smlouva nebo ústní dohoda o poskytování služeb První vzájemná společnost, s.r.o., nebo makléřem a klientem. 

Realitní kancelář – fyzická nebo právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti realitní nebo související činnosti, která uzavřela Smlouvu o spolupráci v oblasti realitní a finanční činnosti s První vzájemná společnost, s.r.o., Litomyšlská 1536, 560 02 Česká Třebová, IČ 08378118. Povinností kanceláře je podnikat v oblasti realit v souladu s podepsanou smlouvou a zákony České republiky. Veškerá činnost a odpovědnost z této činnosti je vázána na konkrétního makléře. Odpovědnost za provoz kanceláře má vždy manager kanceláře. 

Provize – za poskytování realitních služeb náleží realitnímu makléři provize příslušně dohodnutá. Plátcem provize, pokud není dohodnuto jinak,  je vždy objednatel služeb. 

Úschova peněžních prostředků – k jednoznačnému zajištění vysokého stupně ochrany klientů jsou, k úschově peněz, využívány výhradně služby schválené advokátní kanceláře. Výjimku může tvořit složení Blokovacího depozita. 

Blokovací depozitum – pokud není dohodnuto jinak se jedná o část kupní ceny, jejímž složení vyjadřuje zájemce jednoznačně svůj zájem o koupi nemovitosti prostřednictvím makléře. Plná část blokovacího depozita je, v plném rozsahu, až do podepsání Kupní smlouvy majetkem zájemce. Rozsah použití této částky je přesně definován Smlouvou o smlouvě budoucí (rezervaci nemovitosti).

Stav nemovitosti – realitní makléři jsou povinni sdělovat klientům objektivní informace o stavu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, zároveň však neodpovídají za škodu, která vznikne v případě, že klient zamlčel či uvedl nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti. Klienti berou na vědomí, že v případě transakce s nemovitostí je doporučováno detailní přezkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.

Řešení sporů – řešení případných sporů je plně v souladu Zákona o ochraně spotřebitele.

Etický kodex – makléři a realitní kanceláře postupují, při poskytování svých služeb, vždy v souladu se zájmy a pokyny klienta a při své činnosti se řídí právním řádem České republiky a Etický kodex realitního makléře První vzájemné společnosti, s.r.o.

2      Smlouva o zprostředkování realitních služeb

Realitní makléři zastupují klienta na základě jednoznačného oprávnění v dohodnutém rozsahu. Typy ujednání a smluvních vztahů jsou možné všemi typy, které umožňují příslušné zákony České republiky.

Klient / spotřebitel má právo odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Zprostředkovatelské smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy je zákazník povinen o svém odstoupení informovat realitního makléře e-mailem zaslaným na adresu alice.formankova@prvni-vzajemna.cz, nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení, případně písemně, doporučeným dopisem zaslaným na adresu makléře uvedenou ve smlouvě ve stejné lhůtě. Pro řádné odstoupení zákazník uvede své jméno a příjmení, datum narození a bydliště a svou vůli odstoupit od Zprostředkovatelské smlouvy. Odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy je účinné vůči makléři okamžikem doručení. Makléř potvrdí zákazníkovi bez zbytečného odkladu e-mailem nebo písemně jeho přijetí. Zákazník nemá právo na odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, jestliže makléř poskytl Klientovi na jeho výslovnou žádost služby před uplynutím lhůty pro odstoupení.

Nabídky obsažené na internetových www.prvni-vzajemna.cz mají pouze informativní charakter. Inzerce RK není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření Zprostředkovatelské smlouvy.

3      Odměna (provize)

Za poskytování realitních služeb náleží realitnímu makléři odměna (provize) příslušně dohodnutá. Plátcem provize, pokud není dohodnuto jinak, je vždy objednatel služeb.

Odměna zahrnuje odměnu za zprostředkování prodeje/pronájmu nemovitosti a zahrnuje minimální rozsah služeb bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity.

4      Minimální rozsah služeb pro klienty

Realitní kancelář poskytuje klientovi následující standardní služby:

  • prohlídku nemovitosti makléřem,
  • konzultaci (doporučení) výši kupní ceny / výše nájemného,
  • uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje / pronájmu nemovitosti,
  • zpracování profesionální prezentace a zařazení nabídky do portfolia (inzerce na webu realitní kanceláře a jí smluvně sjednaných externích inzertních portálů, případně pověšení reklamní plachty, inzerce v tisku aj.),
  • pravidelná práce / aktualizace nabídky nemovitosti,
  • prodejní prohlídky na nemovitosti s vyhledanými zájemci,
  • uzavření smlouvy o smlouvě budoucí (rezervaci nemovitosti) s vyhledaným zájemcem,
  • příprava potřebné smluvní dokumentace a organizace jejího podpisu (u prodeje: smlouva, na základě které dochází k převodu vlastnického či užívacího práva k nemovitosti, smlouva o advokátní úschově kupní ceny, advokátní úschova kupní ceny, vyhotovení návrhu na vklad vlastnického práva na příslušný katastrální úřad včetně jeho podání, předávací protokol; u pronájmu: nájemní/podnájemní smlouva, předávací protokol),
  • účast na předání nemovitosti.

5      Informační povinnost

Realitní makléři po celou dobu platnosti smlouvy nebo ústní dohody pravidelně a objektivně informují klienta o vývoji poskytovaných a objednaných služeb.

6      Reklamace

Realitní makléři jsou povinni jakoukoliv připomínku či stížnost klienta bez odkladu vyřídit. Klient může kdykoliv vznést připomínku nebo stížnost na kvalitu poskytovaných služeb realitního makléře a využít svých práv.

Veškeré reklamace a stížnosti k činnosti realitního makléře jsou přijímány výhradně v elektronické podobě na email alice.formankova@prvni-vzajemna.cz. Tyto jsou řešeny v rámci smluv o spolupráci vedením První vzájemná společnost, s.r.o.

7      Identifikační povinnost

První vzájemná společnost, s.r.o., a realitní makléři jsou dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), v platném znění povinnou osobou a jako takoví mají povinnost provést identifikaci klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat. Případný postup je definován v rámci interních předpisů a školení AML.

8       Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů zákazníka a cookies je upravena v http://prvni-vzajemna.cz/ochrana-osobnich-udaju-2/. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

9      Povinné pojištění odpovědnosti za škodu

První vzájemná společnost, s.r.o., a její realitní makléři jsou povinni mít pojištění profesní odpovědnosti za škodu po celou dobu poskytování realitních služeb. Případná škoda, kterou by realitní kancelář či její realitní makléři způsobili na majetku klienta v průběhu obchodní transakce, je kryta tímto pojištěním.

10  Mimosoudní řešení pomocí ČOI

Dojde-li mezi realitní kanceláří a klientem ke sporu, má klient právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu (ADR) podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá u ČOI (České obchodní inspekce). Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách ČOI: www.coi.cz

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstoupili v platnost a nabyly účinností dnem 1.8.2019.